Workshop Room 4

หมายเหตุ: การร่วมกิจกรรมเวิร์กชอป
1. ขอให้ผู้ลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าร่วม workshop ณ ห้อง workshop โดยต้องมารายงานตัวไม่น้อยกว่า 15 นาทีก่อนเวลาเริ่ม workshop
2. หากไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการลงทะเบียนของท่าน โดยไม่คืนค่าลงทะเบียน
3. สำหรับการเข้าร่วม workshop ขอให้ผู้ที่รายงานตัวแล้วตรงต่อเวลา ผู้จัดจะไม่อนุญาตให้ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าห้องหลังจาก workshop เริ่มไปแล้ว 10 นาที โดยในกรณีนี้ผู้จัดจะคืนเงินค่าลงทะเบียน 50% ภายใน 30 วันนับตั้งแต่เสร็จสิ้นการจัดงาน เนื่องจากเกิดจากความล่าช้าของผู้ลงทะเบียนเอง
4. ในหัวข้อ workshop ใดก็ตามที่กำหนดให้ผู้เข้าอบรมจะต้องเตรียมเครื่องมือหรืออุปกรณ์บางส่วนมาเองตามรายละเอียดที่แจ้งไว้แล้วล่วงหน้า แล้วปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ได้เตรียมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่กำหนดมา ทางผู้จัดขอยกเลิกการลงทะเบียนของท่าน เนื่องจากจะไม่ได้รับความรู้ตามวัตถุประสงค์ของผู้จัด โดยผู้ที่ถูกยกเลิกจะได้รับการคืนเงินค่าลงทะเบียนคืน 50% ภายใน 30 วันนับตั้งแต่เสร็จสิ้นการจัดงาน