ถังขยะแลกเงิน

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ถังขยะแลกเงิน

รายละเอียด

เชียงใหม่

1821 Views